trường đại học sài gòn

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

PRESCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

|

 

BỘ MÔN CƠ SỞ NGÀNH

 

HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ HỌC VỊ CHUYÊN NGÀNH
Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao

Trưởng khoa

Trưởng bộ môn

Tiến sĩ Tâm lí học
Phan Thị Hoa

Phó Trưởng bộ môn

Giảng viên

Thạc sĩ  Quản lý Giáo dục
Nguyễn Thị Hải Bình

Giảng viên

Thạc sĩ Giáo dục học
Đào Việt Cường  Giảng viên Thạc sĩ Tâm lí học
Ngô Thị Quỳnh Giao

 Chuyên viên

Cử nhân  Giáo dục học
Lê Thị Nga  Giảng viên Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Trần Thị Tâm Minh Phó trưởng khoa Thạc sĩ - NCS Giáo dục học
Nguyễn Thị Huyền Anh Chuyên viên Thạc sĩ  Giáo dục học
Nguyễn Thị Thanh Dung Giảng viên Cử nhân Giáo dục mầm non
Hoàng Chu Hiệp Giảng viên Thạc sĩ Văn hóa Nghệ thuật
Nguyễn Thị Thảo Chuyên viên Cử nhân Kế toán

  

BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MẦM NON

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỌC VỊ CHUYÊN NGÀNH
Nguyễn Hoa Phương

Trưởng bộ môn

Giảng viên

Tiến sĩ  Ngôn ngữ học
Nguyễn Thị Xuân Tinh

Phó trưởng bộ môn

Giảng viên

Thạc sĩ Giáo dục học
Võ Phan Thu Hương Giảng viên Tiến sĩ Giáo dục học
Tống Thị Khánh An Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục học
Trần Thị Phương Giảng viên Tiến sĩ Tâm lí học
Bùi Thị Xuân Lụa  Giảng viên Thạc sĩ

Giáo dục học

Trần Hồng Như Lệ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục học
Nguyễn Phương Thảo Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục học
Lê Thị Thu Hiền Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục học
Mã Thị Khánh Tú Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục học
Nguyễn Thị Ngọc Lan Chuyên viên Thạc sĩ Giáo dục học