trường đại học sài gòn

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

PRESCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

|

 

BỘ MÔN TÂM LÝ - GIÁO DỤC HỌC

HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ HỌC VỊ CHUYÊN NGÀNH
Phan Thị Hoa

Trưởng bộ môn

Giảng viên

Thạc sĩ  Quản lý Giáo dục
Nguyễn Thị Hải Bình

Giảng viên

Thạc sĩ Giáo dục học
Đào Việt Cường  Giảng viên Thạc sĩ Tâm lí học
Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao  Giảng viên Tiến sĩ Tâm lí học
Ngô Thị Quỳnh Giao

 Chuyên viên

Cử nhân  Giáo dục học
Lê Thị Nga  Giảng viên Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Trần Thị Tâm Minh  Giảng viên Thạc sĩ - NCS Giáo dục học
Nguyễn Thị Hồng Phượng  Giảng viên Tiến sĩ  Giáo dục học

 

BỘ MÔN PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT - THẨM MỸ

HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ HỌC VỊ CHUYÊN NGÀNH
Nguyễn Thị Xuân Trinh

Trưởng bộ môn

Giảng viên

Thạc sĩ  Giáo dục học
Nguyễn Phương Thảo

Phó Trưởng bộ môn

 Giảng viên

Thạc sĩ Giáo dục học
Hoàng Chu Hiệp

 Giảng viên

Thạc sĩ  Văn hóa nghệ thuật
Nguyễn Thị Bích Ngọc Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục học
Nguyễn Thị Ngọc Lan Chuyên viên Thạc sĩ Giáo dục học
Nguyễn Thị Thanh Dung  Giảng viên Cử nhân  Giáo dục mầm non
Mã Thị Khánh Tú  Giảng viên Thạc sĩ  Giáo dục học

 

BỘ MÔN PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỌC VỊ CHUYÊN NGÀNH
Trần Hồng Như Lệ

Trưởng bộ môn

Giảng viên

Thạc sĩ  Giáo dục học
Trần Thị Phương Giảng viên Tiến sĩ Tâm lí học
Đặng Thu Hiền Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục học
Nguyễn Thị Huyền Anh Chuyên viên Thạc sĩ Giáo dục học
Lê Thị Thu Hiền Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục học

 

BỘ MÔN PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỌC VỊ CHUYÊN NGÀNH
Nguyễn Hoa Phương

Trưởng bộ môn

Giảng viên

Tiến sĩ  Ngôn ngữ học
Võ Phan Thu Hương Giảng viên Tiến sĩ Giáo dục học
Tống Thị Khánh An Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục học
Nguyễn Thị Thảo Chuyên viên Cử nhân Kế toán
Bùi Thị Xuân Lụa  Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục học