trường đại học sài gòn

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

PRESCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Chức năng - Định hướng

|

SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN CỦA KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

Sứ mạng

Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sài Gòn là cơ sở giáo dục có nhiệm vụ đào tạo giáo viên mầm non đạt chất lượng cao, là lực lượng nòng cốt tham gia vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo nhằm phát triển ngành giáo dục mầm non của Thành phố và cả nước.

Tầm nhìn

Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sài Gòn phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo GVMN uy tín trong thành phố và cả nước. Đến năm 2035, Khoa có thể tham gia đào tạo GVMN có học vị thạc sĩ và đào tạo GVMN có năng lực làm việc trong môi trường giáo dục Việt Nam và Quốc tế.

Mục tiêu

Mục tiêu chung

Xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa, đảm bảo đủ điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần đáp ứng mục tiêu phát triển về giáo dục – đào tạo của trường Đại học Sài Gòn nói riêng và của Thành phố nói chung.

Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2025, Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sài Gòn phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục uy tín trong thành phố và cả nước, đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN.

- Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035, Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sài Gòn phát triển về hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu, tư vấn, trao đổi chuyên gia GDMN và có thể tham gia đào tạo giáo viên mầm non có học vị thạc sĩ.